Ωράριο Κατάρτισης

   ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3.30-4.15

4.15-5.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10?

5.10-5.55

5.55-6.40

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10?

6.50-7.35

7.35-8.20

8.20-9.00