ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική  για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησηΒεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

 • Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ εξάμηνο σπουδών πρέπει κάνουν αίτηση για έναρξη της 6μηνης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

 • Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

 • Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

 • Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντής του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

 • Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση ? δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Φωτοτυπία ταυτότητας

2)    Αναλυτική βαθμολογία

3)    Υπεύθυνη Δήλωση

4)    Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ

5)    Αίτηση ? Δήλωση την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στο ΙΕΚ φοίτησης

6)    Μητρώου ασκούμενου. Το έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία του ΙΕΚ .

7)    Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου.

8)    Φωτοτυπία Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. (Παραλαμβάνεται από τη Δ.Ο.Υ- ΕΦΟΡΙΑ)

9)   Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους στο ΙΕΚ φοίτησης  ? τουλάχιστον ? 5  εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον διευθυντή του ΙΕΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Προκειμένου να παραλάβετε τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης:

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης όπου κάθε εβδομάδα καταγράφει τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε ο ασκούμενος και το Βιβλίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον επόπτη της επιχείρησης. Στο τέλος κάθε μήνα ο ασκούμενος προσέρχεται στο ΙΕΚ για έλεγχο, με συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής.

 2. Βεβαίωση εργοδότη σύμφωνη με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)). Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της,ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:1) Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).2) Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.3) Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.4) Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά5) Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

 

 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αθήνα          : 7-10-2013

Αρ. πρωτ.    :     11263

Ταχ. Δ/νση     :  Ανδρέα Παπανδρέου 37Τ.Κ. ? Πόλη : Μαρούσι, 15180

Τηλέφωνο     : 213-1311585-6

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.ΚΟΙΝ: Γραφείο ΥπουργούΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

ΘΕΜΑ:  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α?/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

 2. Το με υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 104 Β?, 22/2/1996

 3. Το με υπ΄αριθμ  ΦΕΚ 237Α?, 5/12/2012

 4. Το με υπ΄αριθμ  του Νόμου 4186/17-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μέχρι και την 1 Ιούλιου 2015 δίνεται εξουσιοδότηση στους Διευθυντές των Δημόσιων ΙΕΚ να εγκρίνουν ενάρξεις και να παρακολουθούν την πρακτική άσκηση αποφοίτων καταρτιζομένων όλων των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, η φοίτηση των οποίων δεν υπακούει στις διατάξεις του Νόμου 4186/17-09-2013. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η ασφάλιση των παραπάνω πρακτικά ασκουμένων θα εξακολουθεί να καλύπτεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική άσκηση ρυθμίζονται στο ΦΕΚ 104 Β?,22-2-1996.

Οι απόφοιτοι Ιδιωτικών ΙΕΚ εξαμήνου 2013Α που έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση χωρίς να έχουν προσκομίσει θεωρημένη ΒΕΚ υποχρεούνται να την προσκομίσουν θεωρημένη πριν τη λήξη της.

Οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο Υφυπουργός

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας